Termografi

Termografi benyttes typisk til fejlfinding, i byggeriet er det oftest et øget varmetab som man gerne vil lokalisere. Termografi benytter infrarød stråling (IR), som omregnes til en overfladetemperatur, som placeres i en forudbestemt farveskala. Dermed visualiseres overfladetemperaturen i et billede. Dermed er overfladetemperaturen gjort synlig for det blotte øje. Da de termografiske billeder er en omregning af IR-stråling fra den enkelte overflade, er der en del fejlkilder som skal betragtes for at opnå et godt resultat.
De typiske tolknings fejl er manglende indsigt i teknologien, hvormed der ikke bliver taget højde for reflektion og absorption i materialets overflade. Derfor kræver det viden og indsigt at tolke billederne korrekt, selvom det umildbart synes nemt at tage et billede, som viser temperaturen direkte. Ved DTKS er det den enkelte teknikker der behandler billederne fra start til slut, da vi er opmærksomme på at opservationer på stedet spiller ind på de analyser der skal udarbejdes og udgøre den endelige rapport. 

 

Termografiskrapport

Vi anbefaler at alle termografiskegennemgange udføres af en erfaren teknikker og afsluttes med en termografiskrapport, hvilket medfører at der ikke bliver fejl tolket på billederne. Alle billeder i rapporten bliver beskrevet, hvormed der ikke er tvivl om hvilke fejl der er lokaliseret. Rapporten kan efter ønske udarbejdes med løsningsforslag på de fundene fejl og mangler. Dermed kan der som konsekvens af udbedringerne som er beskrevet i rapporten forventes et bedre indeklima og økonomiske besparelser.  

Termografi  kræver en god viden om udstyret og hvordan det fungere. Termografi har mange udfordringer men i de rigtige hænder er det et godt værktøj til at lokalisere øget varmetab i form af både kuldebroer og utætheder. I DTKS forsøger vi altid at bevise vores tolkninger og antagelser på flere måder, specielt i sager hvor der er flere involverede parter. Det betyder at billederne bliver suppleret med både lufthastighedsmålinger, overflade temperaturer med føler og hvis muligt henvisninger til tegninger. 
Ved mistanke om utætheder vil den termografiske gennemgang typisk blive udført med en trykforskel over klimaskærmen. Den laves med en  blowerdoor, hvormed der kan holdes bestemt trykforskel, som gør det muligt at sammenligne de enkelte utætheder. 
Kuldebroer kan sagtens lokaliseres, mens der er trykændring da der typisk ikke vil være ændring i overflade temperatur, sammenlignet med billeder inden blowerdooren startes, desuden har utætheder og kuldebroer forskellige aftegnelser på de termografiske billeder.
I flere tilfælde kan en indvendige termografiskgennemgang suppleres med termografi af det udvendige for at dokumentere at der er sammenfaldende temperaturfald og -stigninger. Dermed kan der gives et estimat isolerings nedsættelsen i områder. 

 

Termografi kan også benyttes til at lokaliserer varmeslanger og i nogen tilfælde lækage på skjulte rørsystemer. Når gulvvarme skal lokaliseres kan de både aftegnes direkte på gulvets overflade eller ved målpunkter udfra en kendt position. Termografi kan også benyttes som dokumentation for variation i gulvvarmen, hvilket kan skyldes forskellig dybder eller helt manglende varmeslanger, hvilket kan føres tilbage til de udførenden. Ved variation  i dybden kan der være et øget varmetab, da en større andel af varmen vil forsvinde ned i konstruktionen. Ved manglende varmeslanger eller for stor afstand kan der være kolde områder, som medfører generer for ejer eller lejer. 
Når der skal lokaliseres lækager er der en chance for at lækagen medfører en afvigelse i et ellers systematisk billede, det kan være en kold eller varm plamage. Skader eller konstruktions opbygninger kan påvirke dette billede og medfører problemer eller gøre det umuligt at tolke korrekt. Termografi vælges oftest til lækage sporing fremfor isotop for at nedsætte udgifterne med bortskaffelse af materialer i forbindelse med udbedring. Der er en række af opbevarings- og bortskaffelses krav for byggematerialer, der har været udsat for stråling fra radioaktiv isotop.
Termografi kan desuden benyttes til fejlfinding i elektriske systemer og mekaniske dele, herunder lejer. Fejl vil typisk afgive mere energi i form af varme hvormed overgange eller slør i leje kan lokaliseres.