Varmetabsramme

En varmetabsrammeberegning benyttes til at dokumentere bygningens energiforbrug til varme, inden bygningen eller hovedsagligt tilbygningen opføres. Varmetabsrammen benyttes oftest ved en forøgelse af det opvarmede areal, i form af mindre tilbygninger eller ændret anvendelse, hvor varmekilden ikke ændres. Varmetabsrammen er det varmetab, som er tilladt igennem klimaskærmen efter bygningsreglementet, det er den øvre grænse for det teoretiske varmetab for tilbygningen. Er det teoretiske varmeforbrug mindre overholdes varmetabsrammen og bygningsreglementet overholdt.  Det kan være en fordel at udarbejde en energirammeberegning hvis tilbygningen tilsluttes energivenlige varmekilder, som eks. envarmepumpe eller der genanvendes en del af varmen ved et nyere mekaniskventilationsanlæg med varmegenveksling. 

Varmetabsramme

Beregning

Varmetabet for selve tilbygningen beregnes, med evt. tilskud fra eksisterende varmetab, som fjernes.  Det samlede tab må ikke overstige varmetabsrammen.

Varmetabsramme

Varmetabsrammen er græsen for den energi, der tabes igennem klimaskærmen, den fastsættes i bygningsreglementet.

Rapportering

Der udarbejdes en rapport, som beskriver forudsætningerne og de kendte konstruktioner udfra tegningsmateriale.

Ændringer

Ved ændringer bør de løbende implementeres i varmetabsrammen. Det kan være konstruktioner, andre vinduer og døre eller areal på tilbygningen. 

Hvis du er nybygger, så se krav til energirammen i nybygger guiden.

Samarbejde

Når du vælger DTKS som samarbejdes partner til din energi-dokumentation, kan vi rådgive fra start til slut. Vi hjælper med at finde den rigtige dokumentation, så ansøgning og byggeproces forløber på den bedst mulige måde, uanset om det skal dokumenteres ved energiramme-, varmetabsrammeberegning eller U-værdierne. Vi holder os opdateret på de muligheder som findes i byggeriet, med nye materialer, installationer og systemer.  Selvom vi sikre overholdelse af energikrav, ønsker vi ikke at  begrænse ideer og kreativitet i byggeriet, vi hjælper med at afsøge markedet for nye muligheder, som medfører at dine ønsker følges samtidig med energikrav overholdes.  Vi implementerer løbende de ændringerne i måtte have, så der ikke kommer overraskelser i forbindelse med aflevering. Vi forventer åbenhed og information omkring de ændringer, som opstår igennem byggeprojektet fra projektering til færdig bygning. Dermed kan vi være med til at løse jeres udfordringer løbende, så byggeriet kan godkendes ved aflevering.   

Varmetabsramme: Ved tilbygninger og sommerhuse

En varmetabsrammenberegning benyttes til at dokumentere varmetabet igennem klimaskærmen. Den tager ikke højde for hvilket forsyning der benyttes. Varmetabsrammen fastsættes udfra standard U-værdier, for de enkelte konstruktionsdele med et tillæg for det erstattede areal. Ved at benytte en varmetabsramme som dokumentation, er det muligt at afvige fra en eller flere af de fastsatte standard U-værdier, hvis den samlede varmetabsramme overholdes ved lavere U-vædier andre steder. Det gør det muligt at benytte eksisterende konstruktioner, som en del af den nye klimaskærm, det betyder også at der kan afviges fra de kravspecifikke maksimale vinduesarealer, hvis der kompenseres andre steder.

Energirammeberegning: nyopførelse og større tilbygninger

Når der opføres nye bygninger, hvor der benyttes energi til at styre indeklimaet skal energiforbruget dokumenteres. Oftest er det sammenfaldende med opvarmede bygninger. Hvilket betyder der er krav om dokumentation for både beboelses- og erhvervsbygninger. For nye bygninger benyttes energirammeberegningen som dokumentation for energikravet(energirammen) i bygningsreglementet er overholdt.  Energirammen er en øvre grænse for den tilførte energi som benyttes til den normale drift af bygningen. Der kan fra kommunens side stilles krav om en energirammeberegning i forbindelse med større tilbygninger eller ved til/ombygning hvor varmekilden samtidig ændres. En energirammeberegning udarbejdes efter SBi-Anvisning 213. DTKS er både uddannet til energirammeberegningen men har også tilknyttet energikonsulenter, som kan udarbejde energimærker, hvorfor vi er opmærksomme på alle problemstillinger fra projektering til aflevering. Det er et lovmæssigt krav at der benyttes en uvildig energikonsulent til energimærkning. Hvilket betyder at samme virksomhed, ikke kan varetage energirammeberegning og energimærke af samme bygning.

U-værdier: Tilbygninger, sommerhuse eller ændret anvendelse

Ved tilbygninger, ændret anvendelse, renoveringer og sommerhuse, er der opstillet U-værdikrav til de enkelte konstruktioner for at overholde de samlede energimæssigekrav.  For at benytte denne metode skal hver enkelt U-værdi overholde kravet i bygningsreglementet, ligeledes skal bygningen modsvarer det maksimalt tilladte vinduesareal. U-værdi kravende er de enkelte stående skrappeste krav, for at sikre at det ikke er muligt at benytte ændret anvendelse, som en genvej til godkendelse af et byggeri. I nogen tilfælde er det muligt at fremskaffes U-værdierne for de enkelte konstruktioner ved producenten, typisk er det præfabrikerede konstruktioner, elementer og vinduer og døre. Hvis producenten ikke kan levere specifikkationerne har vi mulighed for at hjælpe med U-værdiberegninger for tag-, ydervægge og terrændæk. Ligeledes kan vi ved overslagsberegninger dokumenterer de enkelte linjetab.

  • Dokumentation ved U-værdier
  • Energirammeberegning
  • Varmetabsrammeberegning
  • Bygningsreglement 2018
  • Dimensionerende varmetab
  • Lavenergiklasse
  • Varmetab 
  • Energikilde
  • Energiramme

 

Kontakt Os

7 + 13 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen