Hvilke bygninger skal Energimærkes

Bygninger som skal sælges skal generelt have et gyldigt energimærke. Et energimærke er gyldigt i 10 år, fra indrapporteringen uanset hvad der står på det enkelte energimærke, dog ikke hvis der foretages ændringer som påvirker energiforbruget. Et Energimærke rangerer bygningens teoretiske energiforbrug i en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energirigtige og modsvarer lavenergibygninger, mens en bygning med et G-mærke har det største energiforbrug hvor der ikke er en øvre grænse for energiforbruget.

Det er altid sælger / ejer af en bolig eller ejendom der er ansvarlig for at overdrage et gyldigt energimærke til en køber inden købsaftale underskrives, hvis der annonceres skal der foreligge et gyldigt energimærke inden den annoncen offentliggøres hvad enten der annonceres privat eller ved ejendomsmægler. Hvis bygningen er energimærket inden der er udført energi påvirkende ændringer, hvilket kunne være tilbygning, renoveringer eller energioptimeringer, har sælgeren ansvar for at få udarbejdet et nyt energimærke.

Da reglerne for ejerlejligheder og andelsboligforeninger er specielle og der oftest skal energimærkes et større areal end den enkelte bolig. Er det oftest andels- eller ejerforeningen, der betaler energimærkningen uden omkostninger for sælgeren. Her kan vi også hjælpe med en objektiv vurdering af hvorvidt det er andelsforeningen eller boligforeningen, der bør betale for energimærkningen.

Energimærkning

Privat ejendom

Skal energimærkes ved salg, overdragelse eller udlejning længere end 4 uger, hvis der annonceres skal boligen energimærkes inden denne offentliggøres.

Erhvervs ejendomme

For erhvervsejendomme er der samme regler som for privat ejendom, dog indgår energi til belysning i energimærket.

Lejlighed / Andelsbolig

Ved en lejlighed eller andel er det oftest hele bygningen og evt. fælles arealer der skal energimærkes. Dermed er det andels- / ejerforening der skal betale.

Færdigmelding

Inden ibrugtagning af en nyopført bygning skal den energimærkes. Der kræves yderligere dokumenter ved energimærkning af nye bygninger, herunder en opdateret energiramme, indreguleringsrapport for ventilationssystemet og evt. trykprøvning.

Hvis du er nybygger, skal bygningen energimærkes inden ibrugtagning.

Hvad er et energimærke

Nye bygninger skal også energimærkes, eneste synlige forskel er at der i energimærker for nye bygninger ikke er besparelses forslag. I dag opføres nye bygninger efter BR18 (Bygningsreglementet som trådte i kraft i 2018), som uden yderligere energitiltag medfører et energimærke A2015, mens lavenergibygninger energimærkes A2020. Det er desuden energikonsulentens ansvar at kontrollere øvrige energikrav iht. bygningsreglement og byggetilladelsen. Derfor skal der ved energimærkning af nye bygninger foreligge dokumentation for de enkelte installationer og konstruktioner, hvilket blandt andet sikres ved en opdateret energirammeberegning, ordre bekræftelse på vinduer og indreguleringsrapport for ventilationssystemet. Energimærket udregnes teoretisk og med standardiserede forbrug, der tages udgangspunkt i en familie med 2 voksne og 2 børn, derfor kan afvigelser herfra medfører et større eller mindre faktisk forbrug. Energimærket skal gøre det muligt at sammenligne forskellige boliger og ejendomme, samt øge fokus på energiforbrug. I energimærket er der desuden beregnet en forventet udgift til driften af bygningen i kr. hvor der er taget højde for opvarmningskilde. For boliger er det alene varme og varmtbrugsvand, mens el til lys er medregnet i energimærker for erhvervsbygninger.

I energimærket for eksisterende bygninger er der besparelses forslag, som placeres i to grupper. Forslag der er rentable at udføre med det samme, hvilket betyder at besparelsen overstiger investeringen før de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget skal udskiftes. Samt forslag som i forbindelse med renovering eller reparationer ofte vil være fordelagtige at udføre, hvilket betyder at forslaget ikke er rentabelt alene på baggrund af levetiden, men områder hvor der er besparelser at hente ved renovering og reparation, samt udgifterne forventes minimeret, hvis man er i gang med en renovering af den omtalte bygningsdel.

Parcelhuse

Et parcelhus skal energimærkes eller have et gyldigt energimærke ved salg, overdragelse eller udlejning i over 4 uger, energimærket skal være gyldigt fra annoncering for boligen starter, hvad enten man annoncerer privat eller igennem ejendomsmægler. Ved nybyggeri skal ejendommen energimærkes i forbindelse med færdigmelding og inden indflytning.

Et parcelhus energimærkes i skalaen fra A2020 – G, hvor de tre bedste energimærker A2020, A2015 og A2010 kan sammenholdes direkte med de nyere bygningsreglementer, A2020 er lavenergibygning, A2015 modsvarer gældende BR18 eller udgået BR15 og A2010 modsvare BR10.

Energimærket beregnes ved tilført energi, hvilket betyder at isoleringsforhold, installationer og opvarmningskilde indgår, der indgår dog ikke belysning i energimærket af en bolig. Derfor vil den lokale produktion af energi herunder el og varme også indgå i energimærket, men kun som modregning til det energi, der benyttes direkte i driften.

Et energimærke påvirker salgsprisen på en bolig og i takt med stigende energipriser øges fokus på energiforbruget til driften af en ejendom. Både fordi det nedsætter de direkte omkostninger, men også fordi danskerne har et øget fokus på CO2 belastning og dermed bliver køber fremtidssikret ved et godt energimærke, som øger chancen for en god pris ved et fremtidigt salg.
Ved et bedre energimærke påvirkes køber på flere måder men de mest indlysende er et større rådighedsbeløb, ved et lavere forbrug til drift, men også en større velvillighed fra banker og realkredit til at udlåne penge i ejendommen. Dermed også muligheden for en højre salgspris for sælgeren, hvilket er belyst i rapporten udført af SBi ”SBi 2013:06 – Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris”.

Ejerlejligheder og Andelsbolig

Når en ejerlejlighed eller andelsbolig skal energimærkes, er det afgørende hvorvidt det er en etageejendom og om der er fællesarealer, som indgår i handlen. Ved en etageejendom er det hele bygningen, der skal energimærkes. Man kan med fordel kontakte boligforeningen eller andelsforeningen, da ejendommen kan være energimærket inden for de sidste 10 år, ved salg eller udlejning af andre lejligheder i ejendommen. Andelsforeningen eller ejerforeningen har pligt til at stille et energimærke til rådighed uden omkostninger for den enkelte sælger. Det gælder dog kun, hvis andelen/anparten er en lejlighed i en etageejendom. For parcelhuse samt række-, kæde- og dobbelthuse er det den enkelte andels/anpartshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.  Det kan udarbejdes for den enkelte ejendom/bolig.

Ejerlejligheder og andelsboliger energimærkes tilsvarende parcelhus, hvor det er den tilførte energi til driften af boligen eller hele bygningen. Derfor er det vigtigt at varmemesteren bliver involveret, da der skal skaffes adgang til varmecentralen, samt adgang til alle opvarmede kvadratmeter, hvilket betyder at der skal skaffes adgang til samtlige lejligheder i en ejendom. For række og kædehuse, er det alene den enkelte bolig.

Erhvervsejendomme

For erhvervsejendomme energimærkes bygningen ud fra den energi der benyttes til drift af selve bygningen, der ses bort fra energi til produktion og processer i den enkelte virksomhed. For erhvervsejendomme energimærkes bygningen ud fra brugstidsperioden, hvor der også tages højde for antallet af brugere og delvist hvordan den benyttes. I energimærket for erhvervsejendomme medregnes energiforbruget til belysning. Det er hele det opvarmede areal der energimærkes, hvor det igen er den tilførte energi. Så evt. solceller eller andre producerende enheder modregnes i forbruget. For erhvervsejendomme er der tilladt et større forbrug end for ejendommen, hvilket skyldes energiforbruget til belysning, men der er også flere krav til en erhvervsbygning, hvor der både er krav fra arbejdstilsynet og krav til belastning af brugerne i form indeklimaet, hvilket betyder et øget energiforbrug. Derfor kræver energimærkning af erhvervsejendomme også et mere dybdegående kendskab til de enkelte installationer.

Ny byg, aflevering og ibrugtagning

For nye bygninger skal der energimærkes i forbindelse med færdigmelding og inden ibrugtagning. Ved ibrugtagning forstås indflytning i en enkelt ejendom eller bolig, også selvom det er et flerfamiliehus i form af et rækkehus eller etageejendom. Når en ny bygning skal energimærkes er det energikonsulentens ansvar at byggetilladelsen og de energimæssige forhold i det gældende bygningsreglement er overholdt. Det betyder at energikonsulenten skal modtage tegningsmateriale, ordre bekræftelse på vinduer og døre, en opdateret energirammeberegning, indreguleringsrapport for ventilationsanlægget og evt. trykprøve som dokumentation for klimaskærmens tæthed. Alle dokumenter bør fremsendes til energikonsulenten ingen den fysiske gennemgang, da mangler eller ikke korrekte dokumenter medfører at bygningen ikke kan energimærkes.

Når et nybyg energimærkes er det vigtigt energirammeberegningen er opdateret, da energikonsulenten ikke må ændre i energirammeberegningen, normalt er det inkluderet ved ingeniøren som har udarbejdet energirammeberegningen, hvorfor det alene kræver at ændringerne fremsendes til ingeniøren, så disse kan implementeres i energirammeberegningen. Det er ligeledes vigtigt at energiramme beregningen bliver fremsendt som en .xml-fil.

 • Konstruktioner kontrolleres så vidt muligt i bygningen
 • Teoretiske rammeberegninger benyttes
 • Faktiske forbrug fremgår i energimærket 
 • Energimærkes efter gældende håndbog
 • Energimærkes fra A2020 til G
 • Et A2020-energimærke er en lavenergibygninger
 • Et G-mærke har ingen øvre grænse
 • Der tages udgangspunkt i perfekte konstruktioner
 • Ved dokumentation af tæthed indgår denne
 • For nye huse, kræves byggetilladelse overholdt
 • En bygning er ny indtil der er sket indflytning 
 • Det er kun bygninger over 60m² der skal energimærkes 
 • Ved salg skal der foreligge et gyldigt energimærke
 • Sommerhuse er undtaget energimærke
 • Ved annoncering skal der foreligge gyldigt energimærke

Kontakt Os

15 + 10 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen